Устав БО "ЗОВ"
Выписка из Устава ЗОВ PDF Печать E-mail

Главная - 

 - Об организации - 

 - Правила - 

 - ЧЕМ ПОМОЧЬ? - 

 - Объявления - 

 - Контакты 

СТАТУТ
благодійної організації «ЗОВ»
(Забери, обігрій, виховай)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Благодійна організація «ЗОВ» (Забери, обігрій, виховай) (далі – «ЗОВ») створюється як членська благодійна організація на підставі Закону України «Про благодійництво і благодійні організації».

1.2. «ЗОВ» діє на підставі Конституції України, діючого законодавства і Статуту організації, діє на засадах законності, гуманності, спільних інтересів і рівності прав учасників благодійної діяльності, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. «ЗОВ» є юридичною особою згідно з законодавством України і підлягає державній реєстрації. Він може від власного імені набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання, а також бути позивачем чи відповідачем у судах, господарських та арбітражних (третейських) судах.

1.4. «ЗОВ» має відокремлене майно і самостійний баланс. «ЗОВ» відкриває рахунки в національній та іноземній валютах в установах банків в установленому законодавством порядку.

1.5. «ЗОВ» має круглу печатку, що містить його повну назву українською мовою, штампи та бланки з власною назвою, зареєстровану в установленому порядку символіку та інші реквізити, зразки яких затверджує Правління.

1.6. «ЗОВ» має статус місцевої благодійної організації і діє на території міста Славутич Київської області.

1.7. «ЗОВ» повідомляє орган реєстрації про зміни і доповнення до Статуту після їх затвердження Конференцією протягом строку, встановленого законодавством України.

1.8. Повна назва: благодійна організація «ЗОВ» (Забери, обігрій, виховай).

1.9. Місце знаходження постійно діючого виконавчого органу благодійної організації «ЗОВ»: 07100, м. Славутич, Київська область, Московський квартал, буд.2. кімната 26.

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ

2.1. Метою діяльності благодійної організації «ЗОВ» є здійснення благодійної діяльності на створення та утримання притулку для домашних тварин, сприяння розвитку та розповсюдженню серед мешканців міста Славутич принципів захисту домашних тварин від жорстокого поводження з ними, милосердя та благодійництва до тварин.

2.2. «ЗОВ» не має на меті одержання та розподіл прибутку.

2.3. Завданнями і предметом діяльності «ЗОВ» є:

2.3.1. Сприяння розвитку та розповсюдження серед населення принципів милосердя та благодійництва до тварин;

2.3.2. Допомога в утриманні та ветеринарному лікуванні тварин людям похилого віку, які мають низький рівень доходів, якого недостатньо для утримання домашніх тварин;

2.3.3. Допомога у разі можливості в лікуванні тварин, які мають серйозні проблеми і потребують госпіталізації та хірургічного втручання;

2.3.4. Виділення коштів на створення та утримання притулку для тварин;

2.3.5. Підтримка фінансування виставок та презентацій за участю тварин;

2.3.6. Підтримка виступів преси, програм місцевого телебачення, яки спрямовані на ідею захисту тварин та умов їх утримання та виховання;

2.3.7. Підтримка спонсорства і меценатства, яки спрямовані на захист тварин від жорстокого поводження з ними;

2.3.8. Захист тварин від жорстокого поводження.

2.4. Для виконання статутних цілей і завдань відповідно до законодавства «ЗОВ» має право:

2.4.1. Самостійно визначати форми, об'єкти та обсяги своєї благодійної діяльності;

2.4.2. Виконувати благодійні програми самостійно або разом з благодійниками;

2.4.3. Порушувати клопотання в органах державної влади і місцевого самоврядування з метою виконання своїх статутних завдань;

2.4.4. Бути членом асоціацій, спілок та інших добровільних об'єднань, що сприяють виконанню статутних цілей і завдань;

2.4.5. Розвивати відповідно до статутних цілей і завдань зв'язки, обмінюватися інформацією з благодійними організаціями в Україні та інших країнах, яки мають однакові цілі та завдання з «ЗОВ»;

2.4.6. Проводити пропаганду своїх ідей, цілій, завдань серед мешканців міста Славутич;

2.4.7. Організовувати збір добровільних пожертвувань і благодійних внесків фізичних, юридичних осіб і міжнародних організацій, а також організовувати інші благодійні масові заходи, направлені на виконання статутних цілей і завдань;

2.4.8. Бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;

2.4.9. Брати участь в організації і проведенні конференцій, семінарів та інших освітніх і наукових заходів, пов'язаних зі захистом тварин;

2.4.10. Організовувати конкурси, аукціони, виставки домашних тварин;

2.4.11. Брати на себе зобов’язання, а також бути позивачем у судах;

2.4.12. Мати власну символіку, популяризувати її.

2.5. Основними формами здійснення благодійної діяльності «ЗОВ» є такі:

2.5.1. Надання разової або систематичної благодійної допомоги мешканцям місця Славутич відповідно до статутних цілей і завдань на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

2.5.2. Фінансування окремих цільових благодійних програм, спрямованих на захист тварин;

2.5.3. Прийняття на себе витрат з безоплатного, повністю чи частково, утримання притулку для тварин.

2.6. «ЗОВ» може надавати благодійну допомогу в формах, не заборонених законом. Здійснення благодійної діяльності у вигляді окремих послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації чи ліцензуванню, здійснюється після такої сертифікації чи ліцензування в установленому законодавством України порядку.

3. ЧЛЕНСТВО БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗОВ»

3.1 Членами «ЗОВ» можуть бути дієздатні фізичні особи, незалежно від громадянства і місця постійного проживання, а також юридичні особи, зареєстровані в Україні або в інших країнах, які документально підтверджують надання протягом будь-якого періоду за останні дванадцять місяців безповоротної фінансової допомоги «ЗОВ». в розмірі не менш 60 гривень (не менш 5 гривень у місяць).

3.2. Члени «ЗОВ» розподіляються на діючих і підтримуючих членів.

3.2.1. Діючим членом є особа, яка активно приймає участь в діяльності «ЗОВ» і обов'язково платить членські внески відповідно до п.3.1.

3.2.2. Підтримуючим членом є особа, яка не обов'язково приймає активну участь, але надає посильний внесок в діяльність організації, його обов'язок платити членські внески відповідно до п. 3.1.

3.3. Заявник подає Правлінню письмову заяву, що підтверджує зобов’язання виконувати Статут «ЗОВ». Юридична особа - заявник додатково подає копію документа про її легалізацію чи реєстрацію, та рішення її керівного органу про вступ до «ЗОВ», засвідчене печаткою. В рішенні має бути вказана особа, яка виконує обов'язки представника заявника в органах управління «ЗОВ».

3.4. Правління припиняє членство на підставі письмової заяви фізичної особи або рішення керівного органу юридичної особи, засвідченого печаткою.

3.5. Правління може припинити членство власною ухвалою на підставі скоєння членами «ЗОВ»:

3.5.1. Порушень Статуту;

3.5.2. Вчинків, які Правління визнає несумісними з цілями «ЗОВ»;

3.5.3. Неучасті в діяльності «ЗОВ» протягом більше ніж дванадцяти місяців.

3.6. Члени «ЗОВ» мають право:

3.6.1. Брати участь у статутній діяльності та окремих заходах «ЗОВ»;

3.6.2. Брати участь у діяльності Правління «ЗОВ» відповідно до Статуту;

3.6.3. Звертатися до Правління «ЗОВ» з запитами щодо його статутної діяльності;

3.6.4. Доручати «ЗОВ» представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних цілей і завдань;

3.6.5. Вільно припиняти членство в «ЗОВ».

3.7. Члени «ЗОВ» зобов'язані:

3.7.1. Виконувати вимоги Статуту і рішення Правління «ЗОВ»;

3.7.2. Надавати інформацію Правлінню «ЗОВ», необхідну для виконання статутних цілей і завдань;

3.7.3. Пропагувати статутні цілі, завдання і діяльність «ЗОВ».

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ «ЗОВ»

4.1. Органами управління «ЗОВ» є Конференція та Правління.

4.2. Органи управління можуть створювати і припиняти інші постійні або тимчасові допоміжні органи, затверджувати положення про такі

органи, призначати і заміщати їх членів.

5. КОНФЕРЕНЦІЯ

5.1. Конференція є найвищим органом «ЗОВ». Засновники і члени «ЗОВ» можуть брати участь у Конференції особисто чи призначити представників. Правління скликає Конференцію один - два рази на рік, а також протягом тридцяти днів на письмову вимогу засновників (не менш 3-х підписів).

5.2. Конференція має право приймати рішення, якщо присутні представники засновників «ЗОВ» та представники більшості діючих членів. Рішення з будь-яких питань приймаються більшістю голосів. Кожен учасник Конференції має один ухвальний голос. У випадку поділу голосів навпіл, вирішальним є голос Голови Правління.

5.3.     До компетенції Конференції належить:

5.3.1. Затверджувати Статут «ЗОВ», а також зміни і доповнення до нього;

5.3.2. Обирати членів Правління та членів Ревізійної комісії;

5.3.3. Затверджувати бюджети, баланси, фінансові та інші звіти «ЗОВ»;

5.3.4. Розглядати і затверджувати основні напрями діяльності та благодійні програми;

5.3.5. Розпоряджатися майном і коштами «ЗОВ», делегувати окремі права та обов'язки з управління коштами та майном Правлінню;

5.3.6. Розглядати і затверджувати звіти Ревізійної комісії, щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна організації;

5.3.7. Затверджувати рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) «ЗОВ».

6. ПРАВЛІННЯ

6.1. Правління є постійно діючим виконавчим органом управління «ЗОВ». Правління налічує трьох членів, обраних Конференцією на дворічний термін. Якщо член Правління подає у відставку або втрачає здатність виконувати свої обов'язки, Конференція вибирає нового члена Правління до кінця строку повноважень такого члена.

6.2. До компетенції Правління належить:

6.2.1. Визначати програму діяльності «ЗОВ» відповідно до Статуту;

6.2.2. Організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від юридичних та фізичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

6.2.3. Визначати об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

6.2.4. Організовувати благодійні акції, аукціони щодо збору фінансів та майна для забезпечення статутної мети «ЗОВ»;

6.2.5. Бути членом інших благодійних організацій;

6.2.6. До 90% кошторису в поточному році використовувати на утримання «ЗОВ»;

6.2.7. Складати бюджети, баланси і звіти, в тому числі про залучення і використання коштів і майна організації;

6.2.8. Призначати Голову Правління;

6.2.9. Розглядати заяви про надання і припинення членства та приймати рішення з інших питань.

6.3. Засідання Правління може приймати рішення, якщо присутні всі його члени. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.4. Голова Правління і Секретар Правління обираються з-поміж членів Правління на два роки і можуть бути переобраними.

6.5. Голова і Секретар Правління разом відповідають за підготовку і ведення засідань Правління, а також зберігання протоколів та іншої документації засідань.

6.6. Голова Правління скликає засідання Правління щомісяця. На письмову вимогу двох членів Правління, Голова скликає позачергове засідання протягом десяти днів. За відсутності Голови Секретар приймає на себе всі обов'язки Голови.

6.7. Член Правління може бути виключений з Правління рішенням конференції, якщо порушив вимоги Статуту «ЗОВ», або в разі неучасті в діяльності «ЗОВ» протягом більш ніж 6 місяців.

6.7. Обов’язки членів Правління:

6.7.1. Відноситься до тварин з милосердям;

6.7.2. Виконувати свої обов'язки відповідно до Статуту та в інтересах «ЗОВ»;

6.7.3. Приймати активну участь в діяльності «ЗОВ»;

6.7.4. Своєчасно платити вступні і благодійні внески відповідно до Статуту «ЗОВ».

7. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

7.1. Голова Правління забезпечує поточну діяльність «ЗОВ» відповідно до діючого законодавства і Статуту та в інтересах «ЗОВ», а також на підставі рішень Конференції і Правління.

7.2. До компетенції Голови Правління належить:

7.2.1. Представляти «ЗОВ» у відносинах з органами державної влади України, з органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами;

7.2.2. Укладати договори з юридичними особами від імені «ЗОВ» відповідно до рішень Правління або Конференції на здійснення благодійних програм щодо захисту тварин.

7.2.3. Відкривати і закривати рахунки «ЗОВ» в установах банків за згодою Правління або Конференції;

7.2.4. Виконувати інші адміністративні обов'язки задля забезпечення виконання рішень Правління, Ревізійної комісії або Конференції;

7.2.5. Не зловживати своїм посадовим становищем.

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

8.1. Ревізійна комісія має контрольні повноваження щодо діяльності «ЗОВ» відповідно до діючого законодавства і Статуту.

8.2. Конференція призначає Ревізійну комісію в складі трьох чоловік. Члени Правління не можуть бути членами Ревізійної комісії.

8.3. Збори Ревізійної комісії скликаються щоквартально, або протягом десяти днів на письмову вимогу Правління.

8.4. Ревізійна комісія може делегувати одного чи кількох членів на засідання Правління з правом дорадчого голосу.

8.5. Збори Ревізійної комісії можуть приймати рішення, якщо на них присутня більшість її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

8.6. До компетенції Ревізійної комісії належить:

8.6.1. Одержувати від Правління будь-яку інформацію про його діяльність, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;

8.6.2. Складати висновки з перевірки фінансової діяльності «ЗОВ»;

8.6.3. Залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності організації;

8.6.4. Звітувати Конференції щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна «ЗОВ»;

8.6.5. Узгоджувати рішення Правління щодо фінансування окремих цільових благодійних програм, спрямованих на виконання статутних завдань.

9. МАЙНО ТА КОШТИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗОВ»

9.1. «ЗОВ» може бути власником, володіти, розпоряджатися і користуватися рухомим і нерухомим майном, в тому числі коштами в національній та іноземній валютах, цінними паперами, нематеріальними активами, земельними ділянками та іншим майном, не забороненим законом.

9.2. «ЗОВ» не несе відповідальності за зобов'язаннями засновників і членів. Засновники і члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями благодійної організації «ЗОВ», якщо інше не передбачено законом.

9.3. «ЗОВ» може здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у його власності, будь-які правочини, що не суперечать його Статуту і законодавству України. Майно і кошти використовуються для благодійної діяльності відповідно до законодавства України про благодійництво і благодійні організації.

9.4. Будь-яке майно, надане «ЗОВ» на іншому речовому праві, ніж право власності, має бути використано відповідно до вказівок та інших застережень власників такого майна. Правління повинне повертати власникам будь-яке майно, передане ними «ЗОВ», якщо таке майно не використовується, або використовується в інших цілях, ніж було встановлено власниками.

9.5. Конференція може визначати правила, щодо залучення цільових благодійних внесків і пожертв, визначення набувачів благодійної допомоги, а також інших фінансових питань.

9.6. Правління розпоряджається будь-яким майном, що «ЗОВ» придбає на власні кошти, а також доходами від його основної діяльності, виключно в цілях, які визначено Статутом і не заборонено законодавством України про благодійництво і благодійні організації. Кошти і майно не можуть бути використані в інтересах засновників, членів Правління та посадових осіб благодійної організації «ЗОВ».

9.7. Джерелами формування коштів та майна «ЗОВ» можуть бути:

9.7.1. Кошти і майно, одержані як безповоротна фінансова допомога або благочинні внески і пожертвування його засновників і членів, інших громадян і юридичних осіб України та інших країн, а також міжнародних організацій;

9.7.2. Членські внески;

9.7.3. Надходження від проведення благодійних компаній по збору пожертвувань від благодійних масових заходів, лотерей, аукціонів;

9.7.4. Дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, державних цільових фондів, благодійна (в тому числі гуманітарна) та міжнародна допомога;

9.7.5. Доходи від основної діяльності Центра відповідно до цього Статуту.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

10.1. «ЗОВ» веде оперативний і бухгалтерський облік, а також статистичну, фінансову та іншу звітність в установленому законодавством України порядку.

10.2. «ЗОВ» подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність органам виконавчої влади відповідно до законодавства.

10.3. «ЗОВ» звітує перед благодійниками на підставі їх письмового запиту за використання коштів і майна, одержаних від них за цільовим призначенням, а також на користь окремих набувачів благодійної допомоги.

10.4. «ЗОВ» має право вимагати від набувачів наданої ним благодійної допомоги, в тому числі цільових благодійних внесків і пожертв, звітів про її використання.

10.5. «ЗОВ» оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна для здійснення ним благодійної діяльності і про напрями їх використання відповідно до законодавства, не рідше одного разу на рік.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «ЗОВ»

11.1. Діяльність «ЗОВ» може бути припинена шляхом його реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) в порядку, встановленому законодавством України.

11.2 Конференція приймає рішення про припинення діяльності «ЗОВ» в результаті реорганізації або ліквідації, за попередньої згоди Ревізійної комісії, більшістю у три чверті голосів учасників, які присутні та беруть участь у голосуванні.

11.3 Порядок ліквідації (примусового розпуску) «ЗОВ» визначає законодавство України.

11.4 На підставі рішення Конференції, благодійна організація «ЗОВ» може бути реорганізована в порядку, встановленому законодавством України. Правонаступниками «ЗОВ» не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.

11.5 Правління має призначити ліквідаційну комісію та визначити порядок ліквідації «ЗОВ» відповідно до законодавства України на підставі рішення Конференції про ліквідацію (саморозпуск) благодійної організації «ЗОВ». В тому числі, Правління має визначити порядок цільового використання майна юридичних осіб – правонаступниць «ЗОВ», що припиняється.

11.6 Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами «ЗОВ» з моменту призначення. Ліквідаційна комісія виступає в суді та виконує інші дії від імені благодійної організації «ЗОВ», яка припиняє свою діяльність.

11.7 Майно і кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, повинні бути передані зареєстрованим в Україні неприбутковим організаціям, цілі яких подібні до цілей благодійної організації «ЗОВ», або спрямовуються в доход держави.

11.8 Діяльність благодійної організації «ЗОВ» припиняється з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

 
Сейчас 59 гостей онлайн
Hosting Ukraine
Внимание! Использование материалов Slavutich Board разрешается только при условии ссылки на www.slavboard.com.ua